Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddorau Iechyd)

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs hwn yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol i chi a fydd yn datblygu eich gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yng nghyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys y materion cyfredol mewn perthynas ag iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r corff dynol a rhai problemau a all ddigwydd pan nad yw systemau'r corff yn gweithredu fel y’u bwriedir. Bydd gofyn i chi ymgymryd â 100 awr o ymgysylltiad â’r sector i'ch paratoi ar gyfer astudiaeth bellach ar lefel gradd, neu i wella eich sgiliau a chymwysterau os hoffech chwilio am waith yn y maes iechyd neu ofal cymdeithasol.


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y cwrs yn bennaf yn yr ystafell ddosbarth fodd bynnag bydd gofyn i chi ymgymryd â 100 awr o ymgysylltu â'r sector i gynnwys lleoliad gwaith, ymweliadau â'r gweithle, darlithoedd gan siaradwyr gwadd a mynychu cynadleddau a digwyddiadau allanol. Bydd yr ymgysylltiad hwn â’r sector yn rhoi profiad i chi yn y sector iechyd neu ofal cymdeithasol, wedi'i deilwra tuag at eich dyheadau gyrfaol yn y dyfodol.

Mae gan yr holl aelodau staff sy’n cyflwyno’r cwrs hwn brofiad helaeth o weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol neu’r sector gwyddor iechyd ac felly mae nifer o gysylltiadau lleol a chenedlaethol wedi’u meithrin er mwyn cynnig cyfleoedd ychwanegol i bob dysgwr. 


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y gyrfaoedd o fewn y sector iechyd a/neu ofal cymdeithasol. 

Mae astudio ar y cwrs hwn yn cynnig llu o gyfleoedd i’r rheiny sy’n chwilio am yrfa megis nyrsio, gofal cymdeithasol, bydwreigiaeth, radiograffeg, gwyddorau biofeddygol, gwaith cymdeithasol,  seicoleg, y gyfraith, troseddeg, ecoleg a llawer o yrfaoedd eraill.  

Yn ddiweddar mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio ac i gymhwyso, er enghraifft, fel nyrsys, radiograffyddion, ffisiolegwyr, gwyddonwyr ymchwil, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr gofal iechyd neu wedi mynd ymlaen i weithio fel gweithwyr cymorth gofal iechyd neu i weithio mewn gofal cymdeithasol.


Cynnwys y RhaglenMae'r cymhwyster hwn yn cynnwys 12 uned orfodol (dros ddwy flynedd) i gynnwys pynciau fel:

  • Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel
  • Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion
  • Hawliau unigolion
  • Cefnogi unigolion sydd mewn perygl
  • Gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
  • Iechyd a chlefyd dynol
  • Dulliau ymchwilio gwyddoniaeth feddygol
  • Meddyginiaethau a thrin clefydau
  • Technegau labordai clinigol

Asesu'r RhaglenAsesir unedau trwy asesiad mewnol 50% ac asesiad allanol 50%. Gall asesiadau fod ar ffurf traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, trafodaethau ac ati.


Gofynion y RhaglenBydd angen pum gradd TGAU A* i C arnoch i gynnwys Cymraeg (iaith gyntaf ar C neu'n uwch) neu Saesneg, ac C neu'n uwch mewn mathemateg a gwyddoniaeth (llwybr gwyddoniaeth feddygol).  Pum TGAU graddau A* - C i gynnwys Cymraeg (iaith gyntaf ar radd C) neu Saesneg, a mathemateg ar o leiaf gradd E (llwybr nad yw’n wyddonol). Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus gyda theilyngdod neu uwch.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol