Enable Accessibility Bar

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Disgrifiad o'r RhaglenCewch y cyfle i wella eich sgiliau Cymraeg ac ennill cymwysterau Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd. Byddwch yn datblygu eich llythrennedd, rhifedd a'ch galluoedd digidol. Bydd yna gyfle i wella graddau mewn TGAU Mathemateg a Saesneg. Mae enghreifftiau o unedau yn y prif gymhwyster yn cynnwys:

Adran deilliannau dysgu Craidd

  • 001 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 mlwydd oed) 
  • 002 Iechyd, Lles, Dysgu a Datblygiad 
  • 003 Ymarfer Proffesiynol fel Gweithiwr y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
  • 004 Diogelu Plant 
  • 005 Iechyd a Diogelwch mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant 

Theori (Uned 216) ac elfen Ymarfer (Uned 200- 2014 gorfodol ac opsiynol) 

Theori

  • Camau a phatrymau cyffredinol datblygiad corfforol, deallusol (gwybyddol), ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol mewn plant o'r cyfnod cenhedlu i 19 oed.
  • Y ffordd gall Amgylcheddau Dysgu gynorthwyo a chefnogi iechyd, lles, datblygiad ac anghenion plant o 0-19 oed 
  • Gwerth ac effaith deddfwriaeth mewn perthynas â phob math o leoliadau chwarae, dysgu a datblygiad Plant yng Nghymru. 
  • Rôl a gwerth y gwasanaethau gofal cymdeithasol, addysg ac iechyd sydd ar gael yng Nghymru i gefnogi anghenion gofal, iechyd, lles a datblygiad plant.

Ymarfer i gynnwys unedau gorfodol ac unedau opsiynol mewn gwahanol grwpiau oedran (o grwpiau A, B neu C) 

280 awr mewn lleoliad wedi'u cefnogi gan y swyddog lleoliad gwaith


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac mewn lleoliad gofal plant. Bydd hyn yn cynnwys 2 diwrnod ar leoliad a 3 diwrnod yn y coleg. Bydd siaradwyr gwadd ac arbenigwyr hefyd yn dod i’r coleg i siarad â chi am eu profiadau o fewn gwahanol sectorau bydd yn cynnwys gwasanaethau statudol, gwirfoddol a thrydydd parti. Hefyd, bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn profiadau Cymraeg a diwylliannol er mwyn gwella cyflogadwyedd. 


Dilyniant a ChyflogaethMae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector hwn. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach i gwrs Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant, prentisiaeth neu gyflogaeth. 

Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y llwyddiant cyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau craidd trwy asesiadau mewnol ac allanol - 3 astudiaeth achos (a asesir yn fewnol)     

1 asesiad amlddewis (wedi'i asesu'n allanol) 

Theori</b> - Papur cwestiynau (wedi'i asesu'n allanol) 

Ymarfer - Set o dasgau strwythuredig (cyfanswm o 4) a ddefnyddir i gasglu tystiolaeth asesu ar gyfer y rhan fwyaf o'r cynnwys gorfodol. Bydd y tasgau hyn yn cynnwys arsylwi ymgeiswyr yn cynllunio pedwar cyfle/profiad ar wahân; cynnal y cyfleoedd/profiadau hynny a gwerthuso pob un o'r rhain dros gyfnod o 6 mis.

Portffolio o dystiolaeth i gyd-fynd â'r tasgau strwythuredig. Diben y portffolio yw ategu'r dystiolaeth a gasglwyd o'r tasgau strwythuredig trwy dystiolaeth o ymarfer bob dydd. 


Gofynion y Rhaglen3 TGAU neu gymwysterau cyfwerth - graddau D i G. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Pennaeth Maes Cwricwlwm.