Enable Accessibility Bar

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant lefel dau yn darparu trwydded i chi ymarfer a gweithio gyda phlant rhwng 0-8 mlwydd oed.  Rhennir y rhaglen yn ddwy adran - y craidd a’r elfen theori ac ymarfer.

Cewch y cyfle i wella eich sgiliau Cymraeg ac ennill cymwysterau cymorth cyntaf a diogelwch bwyd.  Byddwch hefyd yn datblygu eich llythrennedd, rhifedd a'ch galluoedd digidol.  Bydd cyfle i wella eich graddau mewn TGAU mathemateg a Saesneg gyda chefnogaeth gan y coleg. 

Mae enghreifftiau o unedau ar y prif gymhwyster yn cynnwys 280 awr mewn lleoliad a gefnogir gan swyddog lleoliad 


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac mewn lleoliad gofal plant.  Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod ar leoliad a thri diwrnod yn y coleg.  Bydd siaradwyr gwadd ac arbenigwyr hefyd yn cael eu gwahodd i’r coleg i siarad â chi am eu profiadau o fewn gwahanol sectorau a bydd y rhain yn cynnwys gwasanaethau statudol, gwirfoddol a thrydydd parti.  Hefyd, bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn profiadau Cymraeg a diwylliannol er mwyn gwella eich cyflogadwyedd. 


Dilyniant a ChyflogaethMae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector hwn.  Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach i gwrs lefel tri Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant, prentisiaeth neu gyflogaeth.  

Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y llwyddiant cyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.


Cynnwys y RhaglenAdran deilliannau dysgu craidd : Datblygiad (0-19 mlwydd oed)  

  • Egwyddorion a gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 mlwydd oed) 
  • Iechyd, lles, dysgu a datblygiad 
  • Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr y blynyddoedd cynnar a gofal plant 
  • Diogelu plant 
  • Iechyd a diogelwch mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant  

Theori

  • Camau a phatrymau cyffredinol datblygiad corfforol, deallusol (gwybyddol), ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol mewn plant o'r cyfnod cenhedlu i 19 oed.
  • Y ffordd gall Amgylcheddau Dysgu gynorthwyo a chefnogi iechyd, lles, datblygiad ac anghenion plant o 0-19 oed.
  • Gwerth ac effaith deddfwriaeth mewn perthynas â phob math o leoliadau chwarae, dysgu a datblygiad plant yng Nghymru. 
  • Rôl a gwerth y gwasanaethau gofal cymdeithasol, addysg ac iechyd sydd ar gael yng Nghymru i gefnogi anghenion gofal, iechyd, lles a datblygiad plant.

Ymarfer 

I gynnwys unedau gorfodol ac unedau opsiynol mewn gwahanol grwpiau oedran  


Asesu'r RhaglenAsesir unedau craidd trwy asesiadau mewnol ac allanol - tair astudiaeth achos (a asesir yn fewnol)      

1 asesiad amlddewis (wedi'i asesu'n allanol) 

Theori - papur cwestiynau (wedi'i asesu'n allanol) 

Ymarfer: Set o bedair tasg strwythuredig a ddefnyddir i gasglu tystiolaeth asesu ar gyfer y mwyafrif o'r cynnwys gorfodol. Bydd y tasgau hyn yn cynnwys arsylwi ymgeiswyr yn cynllunio pedwar cyfle/profiad ar wahân, cynnal y cyfleoedd/profiadau hynny a gwerthuso pob un o'r rhain dros gyfnod o chwe mis.

Portffolio o dystiolaeth i gyd-fynd â'r tasgau strwythuredig. Diben y portffolio yw ategu'r dystiolaeth a gasglwyd o'r tasgau strwythuredig trwy dystiolaeth o ymarfer bob dydd. 


Gofynion y RhaglenBydd angen dau TGAU arnoch ar raddau A* i C gyda   Chymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg, o leiaf gradd E mewn mathemateg, yn ogystal ag o leiaf dwy radd TGAU arall ar raddau D i E.

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS boddhaol arnoch.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol