CCPLD - Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cymhwyster lefel tri gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant: craidd, ymarfer a theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant gyda’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector fydd yn darparu’r drwydded i chi ymarfer.

Rhennir y rhaglen yn ddwy adran - y craidd a’r elfen theori ac ymarfer dros raglen astudio dwy flynedd. 

Bydd gofyn i chi ymgymryd â lleoliad gwaith bob yn ail wythnos (dros ddwy flynedd) yn gweithio mewn amgylcheddau gwaith go iawn, sef cyfanswm o 720 awr a drefnir gan aseswr y coleg.  Bydd yr aseswr yn gwneud arsylwadau yn y gweithle i sicrhau eich bod yn bodloni’r meini prawf gweithle penodol a hefyd bydd angen i chi lunio portffolio ymarfer. 

Cewch y cyfle i wella eich sgiliau Cymraeg ac ennill cymwysterau cymorth cyntaf a diogelwch bwyd.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Mae wedi'i chynllunio’n bennaf ar gyfer dysgwyr ôl-16 mewn addysg bellach: 

 • Sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rôl gefnogi yn y sector gofal plant 
 • Sy’n dychwelyd i’r gweithlu ar ôl seibiant gyrfa ac sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y sector Gofal Plant.

Bydd dysgwyr nad ydynt hyd yma wedi cwblhau cymwysterau craidd lefel 2 gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant, yn cwblhau’r craidd ochr yn ochr â'r cymhwyster hwn ym mlwyddyn un.

Bydd siaradwyr gwadd ac arbenigwyr hefyd yn dod i’r coleg i siarad â chi am eu profiadau o fewn gwahanol sectorau gan gynnwys gwasanaethau statudol, gwirfoddol a thrydydd parti.  Hefyd byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn profiadau Cymraeg a diwylliannol er mwyn gwella cyflogadwyedd.

Cynnwys y Rhaglen

Caiff cymhwyster Craidd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ei gyflwyno yn ystod blwyddyn un.  Caiff cymhwyster Theori ac Ymarfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ei gyflwyno dros y ddwy flynedd.

Mae'r cymhwyster yn cwmpasu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan newydd ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant ac mae'n adlewyrchu ystod o wahanol rolau ac oedrannau.  

Blwyddyn 1 - Adran Deilliannau dysgu Craidd  Datblygiad (0-19 mlwydd oed) i gynnwys:

 • 001 - Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 mlwydd oed) 
 • 002 - Iechyd, Lles, Dysgu a Datblygiad 
 • 003 - Ymarfer Proffesiynol fel Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
 • 004- Diogelu Plant 
 • 005 - Iechyd a Diogelwch mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Theori ac Ymarfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant i’w gwblhau dros ddwy flynedd

Trwy gwblhau'r cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn gallu dangos yn ymarferol eu bod yn: 

 • Deall, ac yn cymhwyso mewn ymarfer, yr egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n tanategu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.  
 • Deall, ac yn defnyddio mewn ymarfer, ddulliau gweithredu plentyn-ganolog i ofal, chwarae a dysgu 
 • Gallu hyrwyddo a chefnogi datblygiad plant trwy eu hymarfer eu hunain. 
 • Gallu gwerthuso ymchwil a theorïau i gefnogi ymarfer  
 • Ymwybodol o bolisïau allweddol yn y sector a sut mae'r rhain yn effeithio ar ddatblygu a chyflwyno gwasanaeth  
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth â phlant, eu teuluoedd, gofalwyr ac ystod o weithwyr proffesiynol 
 • Gallu myfyrio ar ymarfer er mwyn gwella’n barhaus, gallu defnyddio ystod o dechnegau datrys problemau  
 • Gallu defnyddio llythrennedd, rhifedd a sgiliau cymhwysedd digidol fel sy’n briodol o fewn eu rôl Dros y ddwy flynedd caiff dysgwyr y cyfle i gwblhau cymhwyster ychwanegol ochr yn ochr naill ai â: 

 • Gwaith Chwarae
 • Bagloriaeth Cymru

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr symud ymlaen i raddau sylfaen, cyflogaeth neu brentisiaethau.  Mae’r swyddi canlynol yn feysydd y mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt:

 • gweithiwr gofal 
 • gwarchodwr plant 
 • ymarferydd meithrinfa 
 • gweithiwr cyn-ysgol 
 • gweithiwr gofal plant allan o’r ysgol 
 • gweithiwr Cylch Meithrin 
 • cynorthwyydd addysgu 
 • athro/athrawes ysgol gynradd – yn dilyn dilyniant i’r brifysgol.

Asesu'r Rhaglen

Asesir unedau craidd trwy asesiadau mewnol ac allanol - 3 astudiaeth achos (a asesir yn fewnol)       

1 asesiad amlddewis (a asesir yn allanol)  

Theori – Papur cwestiynau (a asesir yn allanol) ac ymchwiliad estynedig (a asesir yn allanol)

Ymarfer - Set o dasgau strwythuredig (4 o arsylwadau a 4 o weithgareddau/profiadau) a ddefnyddir i gasglu tystiolaeth asesu ar gyfer y rhan fwyaf o'r cynnwys gorfodol.  Bydd y tasgau hyn yn cynnwys arsylwi ymgeiswyr yn cynllunio pedwar cyfle/profiad ar wahân; cynnal y cyfleoedd/profiadau hynny a gwerthuso pob un o'r rhain dros gyfnod o 10 mis. 

Portffolio o dystiolaeth i gyd-fynd â'r tasgau strwythuredig. Diben y portffolio yw ategu'r dystiolaeth a gasglwyd o'r tasgau strwythuredig trwy dystiolaeth o ymarfer bob dydd. 

Gofynion y Rhaglen

Pump TGAU graddau A*-C sy’n cynnwys Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf, a mathemateg ar o leiaf gradd E.

Yn ogystal bydd yn ofynnol i chi gael gwiriad DBS boddhaol a geirda cymeriad.

Bydd pob dysgwr yn dilyn llwybr sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd (yn Gymraeg a Saesneg hefyd) a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. 

Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. 

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB