Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddorau Iechyd)

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 2 Flynedd

 • Campws Aberystwyth

Mae gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn golygu darparu cefnogaeth, cymorth a gofal i unigolion a all fod ag anghenion corfforol, meddyliol neu gymdeithasol. Mae’n faes eang sy’n cwmpasu rolau a lleoliadau amrywiol.

Bydd y cwrs lefel tri iechyd a gofal cymdeithasol (egwyddorion a chyd-destunau) yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol i chi a fydd yn datblygu eich gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yng nghyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys y materion cyfredol mewn perthynas ag iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Yn ogystal, bydd y cwrs yn rhannu dealltwriaeth o'r corff dynol a rhai problemau a all ddigwydd pan nad yw systemau'r corff yn gweithredu fel y’u bwriedir.

Mae’r cymhwyster dwy flynedd hwn yn seiliedig ar wybodaeth ac wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd am ddatblygu eu gwybodaeth am y sector iechyd a gofal cymdeithasol. 

Bydd yn darparu sail gadarn ar gyfer dysgwyr sydd am symud ymlaen i addysg uwch neu i waith yn y sector gofal. Bydd gofyn i chi ymgymryd â 100 awr o ymgysylltiad â’r sector dros ddwy flynedd i'ch paratoi ar gyfer astudio pellach ar lefel gradd, neu i wella eich sgiliau a’ch cymwysterau os hoffech chwilio am waith yn y sector iechyd neu ofal cymdeithasol.   

Nodweddion y Rhaglen

Cyflwynir y cwrs yn bennaf yn yr ystafell ddosbarth; fodd bynnag, bydd gofyn i chi ymgymryd â 100 awr o ymgysylltu â'r sector, gan gynnwys lleoliad gwaith, ymweliadau â'r gweithle, darlithoedd gan siaradwyr gwadd a mynychu cynadleddau a digwyddiadau allanol. Bydd yr ymgysylltiad hwn â’r sector yn rhoi profiad i chi yn y sector iechyd neu ofal cymdeithasol, wedi'i deilwra tuag at eich dyheadau gyrfaol yn y dyfodol.

Mae gan yr holl aelodau staff sy’n cyflwyno’r cwrs hwn brofiad helaeth o weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol neu’r sector gwyddor iechyd;  felly, mae nifer o gysylltiadau lleol a chenedlaethol wedi’u meithrin er mwyn cynnig cyfleoedd ychwanegol i bob dysgwr.  

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i ddatblygu a dangos gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o fewn cyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:  

 • Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel
 • Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion
 • Hawliau unigolion
 • Cefnogi unigolion sydd mewn perygl
 • Gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
 • Iechyd a chlefyd dynol
 • Anatomeg a ffisioleg
 • Cefnogi iechyd a lles
 • Ymchwilio i faterion cyfoes ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y gyrfaoedd o fewn y sector iechyd a/neu ofal cymdeithasol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig llu o gyfleoedd i’r rheiny sy’n chwilio am yrfa megis nyrsio, gofal cymdeithasol, bydwreigiaeth, radiograffeg, gwyddorau biofeddygol, gwaith cymdeithasol, seicoleg, y gyfraith, troseddeg, ecoleg a llawer o yrfaoedd eraill.

Yn ddiweddar mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio ac i gymhwyso, er enghraifft, fel nyrsys, radiograffyddion, ffisiolegwyr, gwyddonwyr ymchwil, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, a rheolwyr gofal iechyd neu wedi mynd ymlaen i weithio fel gweithwyr cymorth gofal iechyd neu i weithio mewn gofal cymdeithasol.

Dull asesu

Caiff unedau eu hasesu trwy gyfuniad o asesiadau mewnol ac asesiadau allanol ar ffurf traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, arholiadau, ac ati. 

Gofynion Mynediad

Bydd angen geirda cadarnhaol ar bob ymgeisydd. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

TGAU: O leiaf 5 TGAU graddau A* - C, gan gynnwys Saesneg iaith neu Gymraeg iaith gyntaf.  Mae angen i Fathemateg fod yn radd E neu uwch.

Bydd gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o gwrs lefel dau yng Ngholeg Ceredigion ofynion mynediad gwahanol, gan gynnwys cwblhau ac ymgysylltu'n llwyddiannus ar y rhaglen astudio gyfredol, datblygiad sgiliau profedig, lefelau presenoldeb da a bydd ganddynt eirda cadarnhaol.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

DBS Manwl - £44 (yn dibynnu ar y lleoliad gwaith).

Iwnifform (sgrybs Coleg Ceredigion) - tua £15.00

Teithiau ac ymweliadau adrannol achlysurol sy'n gysylltiedig â'r cwrs - cedwir yr holl gostau'n fach iawn lle bo modd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB