Cyswllt a Enwir ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a Rhai Sy'n Gadael Gofal

Gweithgareddau Allgymorth

 • Ymweliadau ar draws y campysau
 • Wythnos ragflas pontio i'ch helpu i benderfynu beth yw’r cwrs iawn i chi (ar y cyd â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Gaerfyrddin)
 • Pwynt cyswllt dynodedig i gynorthwyo gyda chyrsiau a ddewisir, cyllid, cefnogaeth fentora ac unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen.
 • Cysylltiadau gydag awdurdodau lleol ac ysgolion i adnabod anghenion pobl ifanc sy'n gwneud cais i goleg yn gynnar, er mwyn sicrhau y caiff y cymorth a'r cyngor, yr arweiniad a'r gefnogaeth cywir eu darparu.
 • Gweithgareddau haf ar gael er mwyn sicrhau mynediad didrafferth i fywyd y coleg ac i gwrdd â phobl o'r un bryd tra'n cael hwyl.
 • Cefnogaeth fentora un i un ar gyfer pobl ifanc sydd angen help, cefnogaeth, cyngor ac arweiniad ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol.

Cymorth a Ddarperir

 • Cyngor ac arweiniad am gyrsiau cyn gwneud cais ar gael, ynghyd â chymorth gyda cheisiadau os oes angen.
 • Cyngor ac arweiniad i gael mynediad i Gymorth Dysgu ar gyfer gofynion academaidd ychwanegol.
 • Cefnogaeth yn ystod y broses gofrestru.
 • Help gyda chael mynediad i gyllid perthnasol sydd ar gael.
 • Person dynodedig i gynorthwyo gyda chyngor, arweiniad ac eiriolaeth trwy gydol eu hamser yn y coleg.
 • Person dynodedig i gynorthwyo gyda chyfeirio at ddarpariaethau cefnogaeth perthnasol megis mentora, gyrfaoedd, cynghori.
 • Cymorth gyda cheisiadau ar gyfer cyrsiau addysg uwch a phontio i addysg uwch.

Elaine James

(Cydlynydd Cefnogi Dysgwyr -Y Graig a Rhydaman)
Ffôn symudol - 07827 449457
E-bost - elaine.james@colegsirgar.ac.uk

Gemma Lockwood

(Cydlynydd Cefnogi Dysgwyr - Pibwrlwyd, Y Gelli Aur a Ffynnon Job)
Ffôn symudol - 07443 352685
E-bost - gemma.lockwood@colegsirgar.ac.uk

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB