Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol a Gweini bwyd a Diod

Disgrifiad o'r RhaglenSianelwch eich brwdfrydedd am fwyd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad sgiliau a chreadigrwydd coginiol.  Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am wella eu sgiliau coginio a'u hyder. Mae’n borth i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel dilyniant i raglen Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, Gwasanaethau Lletygarwch neu i mewn i gyflogaeth neu brentisiaeth.

Byddwch yn paratoi ystod o seigiau a bydd yn eich caniatáu i ddatblygu sgiliau cyllell, a gwybodaeth am amrywiaeth o ddulliau coginio a thechnegau paratoi bwyd.  Byddwch hefyd yn dysgu sut i baratoi a gweini diodydd i safon broffesiynol ac yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen mewn amgylchedd gwasanaeth bwyd.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae'r holl ddysgwyr yn rhedeg y gwasanaeth ym Mwyty Maes y Parc neu Aberista, y bwytai hyfforddi ar y safle ar ein campysau yn Aberteifi ac Aberystwyth. Yma byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant arlwyo mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Byddwch yn datblygu sgiliau coginio a gweini bwyd trwy weithio gyda staff profiadol trwy arddangosiadau bywiog a sesiynau sgiliau ymarferol.  Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi’r sgiliau hyn ar waith.


Dilyniant a ChyflogaethByddwch yn datblygu eich sgiliau gweithio mewn tîm, gwasanaeth cwsmer a sgiliau a thechnegau’r gegin, a bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y diwydiant lletygarwch a’r ystod eang o lwybrau posibl oddi fewn iddo.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol a rhaglen Gwasnaeth Bwyd a Diod Proffesiynol neu i gyflogaeth neu brentisiaeth.


Cynnwys y RhaglenMae'r rhaglen Coginio Proffesiynol yn rhoi cyfle i ymgeiswyr  wella eu profiad a’u sgiliau mewn arlwyo wrth archwilio coginio trwy ystod o unedau seiliedig ar fwyd, o gig, pysgod a dofednod i bwdinau, crwst a chacennau.

Mae'r rhaglen Gwasanaeth Bwyd yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am y diwydiant gwasanaeth bwyd trwy ddetholiad o unedau wedi'u teilwra at chef de range mewn sefydliad gwasanaeth bwyd o safon uchel, o ddatblygu gwybodaeth am win a diodydd i rywfaint o theatr bwrdd a rheoli derbynfa.


Asesu'r RhaglenAsesir yr unedau trwy arsylwi ar waith ymarferol yn ein bwytai hyfforddi ac arholiadau coginio ymarferol a osodir gan y corff dyfarnu. Yn ogystal, rhaid i ymgeiswyr gwblhau’r cwestiynau gwybodaeth greiddiol yn llwyddiannus. Gall y cwestiynau hyn fod ar ffurf ysgrifenedig neu wedi’u recordio gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau, prosiectau, neu aseiniadau ysgrifenedig estynedig.


Gofynion y RhaglenCwblhau L1 Coginio Proffesiynol neu L1 Gwasanaethau Lletygarwch yn llwyddiannus.  Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol yn y diwydiant.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolBydd yn rhaid prynu iwnifform lawn sy'n cadw at reoliadau diogelwch bwyd a chod gwisg y coleg, gwerslyfr a set o gyllyll. Gellir prynu'r rhain trwy ein cyflenwr enwebedig, neu gellir derbyn iwnifform a chyfarpar a brynwyd yn flaenorol gyda chaniatâd tiwtor y cwrs. 

Mae gwibdeithiau addysgol gartref a thramor hefyd yn cael eu cynnig i ddysgwyr ar y cwrs hwn.  Gellir cynnig profiad gwaith heb unrhyw gost ychwanegol i’r dysgwr.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol