Enable Accessibility Bar

Goruchwylio Gweini bwyd a diod a Diploma mewn Coginio Proffesiynol Paratoi a Choginio Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenSianelwch eich brwdfrydedd am fwyd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad sgiliau a chreadigrwydd coginiol.

Mae'r rhaglen lefel 3 yn cynnig llwybr i ymgeiswyr i gyflogaeth ac Addysg Uwch. Byddwch yn paratoi, coginio a gorffennu ystod o seigiau cymhleth ac uwch. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau goruchwylio a sgiliau a thechnegau Gwasanaeth Bwyd Uwch sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth yn y lleoliadau lletygarwch a'r sefydliadau mwyaf mawreddog yn y byd.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae dysgwyr Lefel 3 yn arwain wrth redeg y gwasanaeth yn y bwyty hyfforddi ar y safle.  Yma byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant bwyty mewn amgylchedd ysgogol a chefnogol.

Bydd staff profiadol yn dysgu sgiliau coginio a gweini bwyd uwch i chi trwy arddangosiadau bywiog a sesiynau sgiliau ymarferol.  Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi sgiliau ar waith mewn amgylchedd gwaith.


Dilyniant a ChyflogaethByddwch yn datblygu eich sgiliau arwain a gwaith tîm a gwasanaeth cwsmer ynghyd â sgiliau cegin mwy datblygedig mewn amgylchedd gwaith realistig. Bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y diwydiant lletygarwch a’r ystod eang o lwybrau posibl oddi fewn iddo. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyflogaeth neu i ddiwydiant neu ymlaen i Addysg Uwch ar gyfer graddau lletygarwch.


Cynnwys y RhaglenMae'r rhaglen Coginio Proffesiynol yn rhoi cyfle i ymgeiswyr arbenigo mewn amrywiol unedau, o gig, pysgod, pysgod cregyn, dofednod a helgig, i grefft siwgr, pwdinau poeth a chacennau a sbwjis, i gynllunio, creu a chyflwyno seigiau cymhleth.

Mae'r rhaglen Gwasanaeth Bwyd yn caniatáu i ddysgwyr ennill mwy o wybodaeth am win, coctels a gwaith barista yn ogystal â datblygu sgiliau goruchwylio sydd eu hangen ar gyfer rôl reoli o fewn y diwydiant gwasanaeth bwyd. Hefyd, cynigir cyrsiau allanol ar win, diogelwch bwyd a thrwyddedau personol.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau Coginio Proffesiynol trwy arsylwi ar dasgau ymarferol a gofyn cwestiynau sy'n seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau digidol. Asesir y Gwasanaeth Bwyd gan gymysgedd o aseiniadau ysgrifenedig, profion ysgrifenedig ac arholiad ymarferol, mewn amgylchedd gwaith go iawn a hefyd arholiadau gosodedig.  

Asesir Goruchwylio ac Arweinyddiaeth Lletygarwch gan gymysgedd o aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol a thystiolaeth go iawn yn y gwaith


Gofynion y RhaglenWedi cwblhau L2 mewn Coginio Proffesiynol yn llwyddiannus. Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolBydd yn rhaid prynu iwnifform lawn sy'n cadw at reoliadau diogelwch bwyd a chod gwisg y coleg, gwerslyfr a set o gyllyll. Gellir prynu'r rhain trwy ein cyflenwr enwebedig, neu gellir derbyn iwnifform a chyfarpar a brynwyd yn flaenorol gyda chaniatâd tiwtor y cwrs.  Mae gwibdeithiau addysgol gartref a thramor hefyd yn cael eu cynnig i ddysgwyr ar y cwrs hwn.  Gellir cynnig profiad gwaith heb unrhyw gost ychwanegol i’r dysgwr.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol