Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Cwrs Llawn Amser Mynediad Galwedigaethol


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

1 - 3 blynedd. Pedwar diwrnod yr wythnos

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs person-ganolog annibynnol ar gyfer myfyrwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Disgwylir i bob dysgwr ymgymryd ag asesiadau cychwynnol ar gyfer Llythrennedd, Rhifedd ac Annibyniaeth er mwyn nodi targedau realistig ar gyfer dilyniant, p’un ai i gwrs astudio pellach neu waith (gyda chefnogaeth neu heb gefnogaeth).

Rhaglen Nodweddion

Mae'r rhaglen yn cael ei harwain gan y dysgwr. Y prif gymhwyster, lle y bo'n berthnasol, yw Lefel Mynediad BTEC ynghyd â Llythrennedd, Rhifedd a TGCh, er bod y prif bwyslais ar osod targedau unigol. Nod y cwrs yw galluogi’r dysgwr i ddatblygu ei Sgiliau Byw'n Annibynnol, Sgiliau Cyfathrebu a Rhifedd, Byw'n Iach, Sgiliau ar gyfer Gwaith, a Chyfranogiad Cymunedol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau pellach os yw'n briodol.   Er enghraifft, mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i Arlwyo Lefel 1, Astudiaethau Galwedigaethol Lefel 1, Astudiaethau Anifeiliaid Lefel 1 a Gwneud Dodrefn. Gall dysgwyr eraill fynd ymlaen i gyflogaeth (gyda chefnogaeth a heb gefnogaeth). Mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd i weithio yn archfarchnad Morrisons, Meithrinfa Plas Gogerddan, Ysbyty Bronglais, yr Urdd Llangrannog, a busnesau lleol eraill.

Dull Asesu

Cymwysterau BTEC neu seiliedig ar dargedau yn dibynnu ar anghenion unigol y dysgwr.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Mae gan y rhan fwyaf o ddysgwyr Ddatganiad Anghenion Addysgol neu SAPRA a chânt eu cyfeirio at y cwrs drwy Ymgynghorydd Arbenigol Gyrfa Cymru sy'n mynychu adolygiadau ysgol rheolaidd ynghyd â chynrychiolydd o'r coleg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Part Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB