Enable Accessibility Bar

Cwrs Llawn Amser Mynediad Galwedigaethol

Disgrifiad o'r RhaglenMae hwn yn gwrs person-ganolog annibynnol ar gyfer myfyrwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Disgwylir i bob dysgwr ymgymryd ag asesiadau cychwynnol ar gyfer Llythrennedd, Rhifedd ac Annibyniaeth er mwyn nodi targedau realistig ar gyfer dilyniant, p’un ai i gwrs astudio pellach neu waith (gyda chefnogaeth neu heb gefnogaeth).


Nodweddion y RhaglenMae'r rhaglen yn cael ei harwain gan y dysgwr. Y prif gymhwyster, lle y bo'n berthnasol, yw Lefel Mynediad BTEC ynghyd â Llythrennedd, Rhifedd a TGCh, er bod y prif bwyslais ar osod targedau unigol. Nod y cwrs yw galluogi’r dysgwr i ddatblygu ei Sgiliau Byw'n Annibynnol, Sgiliau Cyfathrebu a Rhifedd, Byw'n Iach, Sgiliau ar gyfer Gwaith, a Chyfranogiad Cymunedol. 


Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau pellach os yw'n briodol.   Er enghraifft, mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i Arlwyo Lefel 1, Astudiaethau Galwedigaethol Lefel 1, Astudiaethau Anifeiliaid Lefel 1 a Gwneud Dodrefn. Gall dysgwyr eraill fynd ymlaen i gyflogaeth (gyda chefnogaeth a heb gefnogaeth). Mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd i weithio yn archfarchnad Morrisons, Meithrinfa Plas Gogerddan, Ysbyty Bronglais, yr Urdd Llangrannog, a busnesau lleol eraill. 


Asesu'r RhaglenCymwysterau BTEC neu seiliedig ar dargedau yn dibynnu ar anghenion unigol y dysgwr.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Mae gan y rhan fwyaf o ddysgwyr Ddatganiad Anghenion Addysgol neu SAPRA a chânt eu cyfeirio at y cwrs drwy Ymgynghorydd Arbenigol Gyrfa Cymru sy'n mynychu adolygiadau ysgol rheolaidd ynghyd â chynrychiolydd o'r coleg.