Enable Accessibility Bar

Gwybodaeth ddiweddaraf gan y prifathro - Dysgwyr Presennol

Helo bawb,

Rwy’n siŵr bod llawer ohonoch wedi gweld y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi datblygiadau ym maes addysg dros yr wythnos ddiwethaf. Yn benodol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi peth llacio ar y cyfyngiadau ar gyfer colegau, er mwyn iddynt fynd i’r afael â pheth gwaith hanfodol ym meysydd asesu ar gyfer cymwysterau a chefnogaeth i ddysgwyr. Mae gan golegau ar draws Cymru’r cyfle i agor rhai campysau, er yn ofalus iawn ac yn ddiogel o Fehefin 15fed 2020.

Gallaf gadarnhau ein bod ni’n cynllunio mynd ati’n raddol i ail-agor campysau ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion at ddiben penodol asesu hanfodol a chefnogi o ddydd Llun Mehefin 22ain 2020.  Bydd y rhan fwyaf o’r dysgu a’r gefnogaeth y mae’r Coleg yn ei weithredu yn parhau ar-lein ac ni fydd angen i’r mwyafrif helaeth o ddysgwyr fynychu campysau.

Bydd dysgwyr yn mynychu campysau trwy wahoddiad yn unig at ddibenion asesu a chefnogi. Bydd y Coleg yn cysylltu â chi drwy e-bost os ydych yn perthyn i un, neu’r ddau, o’r categorïau a nodwyd.

Bydd y dull gofalus hwn yn caniatáu i staff a dysgwyr ar bob campws weithredu mewn amgylchedd diogel a rheoledig.

Bydd y Coleg yn gweithredu yn ôl y canllawiau diweddaraf a roddir gan Lywodraeth Cymru bob amser a bydd yn dilyn protocolau gweithredol y cytunwyd arnynt ar draws y sector AB, gydag undebau addysgu, cynnal busnes a staff yn y Coleg.

Mae eich dilyniant yn bwysig iawn i ni, er mwyn i chi gyflawni eich potensial a chyrraedd y cyrchnodau rydych wedi’u gosod. Bydd nifer ohonoch eisiau symud ymlaen i lefelau dysgu uwch yn y Coleg. Os felly mae, gwnewch yn siŵr eich bod yn trafod eich camau nesaf gyda’ch tiwtoriaid ac ewch ati i wneud cais am eich cwrs nesaf cyn gynted ag y bo modd.

Yn bennaf oll, mae eich diogelwch a’ch lles yn hollbwysig i ni.

Byddwch yn ddiogel a charedig

Andrew Cornish

Pennaeth a Phrif Weithredwr

Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion