Enable Accessibility Bar

Codi ymwybyddiaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos genedlaethol gofalwyr, ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, gan dynnu sylw at yr heriau y mae gofalwyr yn eu hwynebu a chydnabod y cyfraniad maen nhw'n ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU.

Fel rhan o'r dathliadau, llynedd cydweithiodd myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol Coleg Ceredigion ag uned gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion i gynnal parti gardd arbennig ar gyfer gofalwyr.

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad, cytunwyd y byddai digwyddiad tebyg yn cael ei gynnal eto eleni i ddathlu'r gwaith y mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud.

Roedd myfyrwyr eisoes wedi dechrau casglu syniadau cyn i Covid19 roi stop ar unrhyw un o'u cynlluniau.

Wedi'u hysbrydoli gan y straeon a glywyd, roedd myfyrwyr yn benderfynol o ddathlu wythnos gofalwyr, hyd yn oed os oedd hynny yng nghyffiniau eu cartrefi eu hunain.

Fel rhan o'r dathlu, creodd a chylchredodd y myfyrwyr fideo ar y cyfryngau cymdeithasol yn diolch i bawb ac yn codi ymwybyddiaeth o'r gwaith y mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud.

Fe wnaethant hefyd gytuno i gyfathrebu ar ffurf cyfaill gohebol trwy uned gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion, lle byddent yn cadw mewn cysylltiad â gofalwyr oedd yn cadw pellter cymdeithasol oherwydd eu hymrwymiadau gofal.

Ymhlith y digwyddiadau eraill a gynhaliwyd roedd cwis, a wnaeth y gofalwyr gyda’u teuluoedd, ac ymgyrch #raiseacuppaforcarers ar ddiwrnod olaf wythnos gofalwyr, eto er mwyn dangos eu gwerthfawrogiad a chodi ymwybyddiaeth.

Yn ôl Catherine Moyle, swyddog datblygu a chymorth gofalwyr Ceredigion, Cyngor Sir Ceredigion: “Mae'r myfyrwyr wedi mynd y tu hwnt i'r hyn gyflwynwyd iddynt fel rhan o'r prosiect cymorth Gofalwyr gwirfoddol hwn gydag Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion.

“Daeth Covid-19 i darfu ar yr holl waith a gynlluniwyd yn dda ganddynt mewn perthynas â digwyddiadau gofalwyr.

“Byddai llawer wedi cerdded i ffwrdd o’r her o barhau â rhywbeth a oedd wedi’i newid mor sylweddol oherwydd nad oedd ei frîff gwreiddiol bellach yn ymarferol.

“Gwir weithred o garedigrwydd yn ein barn ni; roedd yn anrhydedd ac yn fraint i ni gael y cyfle i weithio gyda phobl ifanc mor ymroddedig.

 

“Mae gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol y dyfodol mewn dwylo da!”

Mae'r myfyrwyr yn obeithiol y bydd y parti gardd yn cael ei gynnal yn y dyfodol unwaith y bydd yn ddiogel i wneud hynny.