Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr sy’n astudio gofal anifeiliaid yng Ngholeg Ceredigion

 

Yma yng Ngholeg Ceredigion rydyn ni’n cynnig ystod o gyrsiau gofal anifeiliaid y gallwch chi eu hastudio. Mae’r rhain yn cynnwys Gofal Anifeiliaid lefel 1, Gofal Anifeiliaid lefel 2, Gofal Anifeiliaid lefel 3.

Mae’r holl gyrsiau’n arwain at ddatblygu sgiliau i weithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid ac mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys gweithwyr gofal anifeiliaid dan hyfforddiant mewn siopau anifeiliaid anwes, stablau, sŵau, cyndai a chathdai achub yn ogystal â chynorthwywyr gofal mewn ysbytai anifeiliaid.

Caiff dysgwyr y cyfle i ddysgu sut i adeiladu ar eu sgiliau o weithio gydag anifeiliaid a sut i weithio’n ddiogel a bod yn gyfrifol am gynllunio a chyflawni hwsmonaeth, iechyd, trin anifeiliaid, a thasgau bwydo.

Ar hyn o bryd mae Ffion Lewis, Katie Dadd a Goncalo Dias yn astudio Gofal Anifeiliaid lefel 3 ac maen nhw wedi rhannu eu profiad o astudio yng Ngholeg Ceredigion a’r hyn maen nhw’n gobeithio cyflawni yn y dyfodol.

 

Ffion Lewis

 Myfyrwraig Ffion gyda cheffyl

"Rwyf wrth fy modd yn astudio gofal anifeiliaid gan ei fod yn sôn llawer am wahanol anifeiliaid ac rwy’n dysgu rhywbeth newydd a diddorol bob dydd.  Mae’r tiwtoriaid hefyd yn ychwanegu at y cariad hwn am y cwrs gan eu bod yn gwneud y profiad o ddysgu yn bleserus ac yn gwneud yr amgylchedd yn gysurus iawn ac agored.

"O ran y dyfodol rwy’n gobeithio naill ai bod yn filfeddyg neu’n nyrs filfeddygol.  Ar hyn o bryd rwy’n dal i benderfynu ac mae bod mewn practis milfeddyg ar gyfer fy lleoliad profiad gwaith, yn fy helpu i llawer o ran gwneud penderfyniad."

Goncalo Dias

Myfyriwr Goncalo gyda cheffyl

"Rwyf wrth fy modd yn astudio gofal anifeiliaid gan fy mod yn frwd iawn dros y gwahaniaethau unigryw rhwng pob anifail a'r berthynas symbiotig sydd ganddynt â'u hamgylcheddau.  Hefyd, rwy’n frwd iawn dros Les Anifeiliaid a'r hyn y gallwn ni fel perchnogion a cheidwaid ei wneud i wella eu lles a'u gofal. Yn ffodus, ymdriniodd y cwrs hwn yn fanwl â'r holl bynciau a thestunau hyn.

"Ar ôl cwblhau'r cwrs eleni, rwyf wedi gwneud cais i bum prifysgol i astudio Swoleg, gyda'r gobaith o aros yn lleol ac astudio yn Aberystwyth.  Yna rwy'n gobeithio cwblhau fy ngradd ac yna gwneud TAR i fynd wedyn i'r byd gwaith a dysgu bioleg a gofal anifeiliaid i bobl ifanc a thanio'r brwdfrydedd a'r diddordeb hwnnw sydd gennyf mewn anifeiliaid.

"Rhan fwyaf diddorol y cwrs yw cael ein hamgylchynu gan bobl sy'n rhannu syniadau tebyg a brwdfrydedd a diddordeb cyffredin am anifeiliaid a dysgu pethau newydd oddi wrth ei gilydd. Mae'r darlithwyr wedi darparu gofod anhygoel a diogel er mwyn i ni ffynnu a dysgu a bod yn ni ein hunain wrth ddysgu am bwnc yr ydym yn frwd drosto."

Katie Dadd

Myfyriwr Katie gyda dafad

"Rwy'n fyfyriwr hŷn a symudais o Swydd Amwythig i Aberystwyth.  Roeddwn i eisiau mynd i'r coleg i wella fy rhagolygon gyrfa ac eisiau gallu gweithio gydag anifeiliaid. 

"Rwy'n dwlu ar bob anifail ac rwy'n dysgu pethau newydd bob dydd. Rwy'n hoffi'r amrywiaeth, gyda sesiynau ymarferol a rhyngweithio o fewn y dosbarth.  Dechreuais gyda gofal anifeiliaid lefel dau ac rwyf nawr yn astudio lefel tri blwyddyn un.  Mae fy nhiwtoriaid yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn."

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB