Prentisiaid yn cael eu henwebu ar gyfer gwobrau Dysgwr y Flwyddyn

Mae nifer o brentisiaid ar draws Coleg Ceredigion a Choleg Sir Gâr wedi cael eu henwebu ar gyfer gwobrau Dysgwr y Flwyddyn dan Gonsortiwm B-WBL.

Enwebwyd prentisiaid am eu hymrwymiad, eu sgiliau lefel uchel a’u cyfraniad i’w busnes.

Cynhelir y gwobrau ar Fai 19, 2023. Consortiwm dysgu seiliedig ar waith yw B-wbl a arweinir gan Goleg Sir Benfro, gyda phartneriaid ar draws Cymru.

Dion Evans – Coleg Ceredigion

Mae Dion wedi’i gyflogi fel prentis gan gwmni Alwyn Evans Cyf yn Nhalgarreg ac enillodd ei ddiploma NVQ City & Guilds lefel tri mewn gwaith asiedydd mainc ar gampws Aberteifi Coleg Ceredigion.

Dechreuodd yn y gweithdy asiedydd trwy helpu allan yn ystod gwyliau’r ysgol a sylweddolodd yn fuan mai dyma oedd y llwybr gyrfa iddo fe.

Pan adawodd yr ysgol dechreuodd ar gwrs gwaith saer ac asiedydd lefel un ac yna enillodd brentisiaeth swyddogol gyda chwmni Alwyn Evans.

Mae Dion yn brentis gwobrwyedig sydd wedi ennill llawer o anrhydeddau gan gynnwys medalau WorldSkills ar lefel ranbarthol a lefel y DU.

Cafodd colli ei fam i ganser pan oedd yn wyth oed effaith ar ei fywyd fodd bynnag, ond gwnaeth gweithio yn y gweithdy asiedydd ei helpu i ganolbwyntio ac adeiladu ei hyder

Meddai Alwyn Evans:  “Cyn i Dion ddechrau gweithio gyda fi, fi oedd yr unig berson yn gweithio i’r cwmni.

“Ers i Dion fod yn gweithio i mi, mae wedi gallu cymryd mwy o waith a phrosiectau yn fwy ac mae hyn wedi cael effaith ar y busnes, gan gynyddu gwerthiant 20%.

“Mae ei lwyddiant mewn cystadlaethau sgiliau hefyd wedi cynhyrchu cyhoeddusrwydd cadarnhaol ar gyfer y cwmni ac mae ei ddysgu parhaus wedi’i alluogi i gyfrannu’n dda at y busnes.”

Yn ogystal â’i lwyddiannau yn ennill medalau ac o ganlyniad i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau, yn fwy diweddar cafodd Dion ei ddewis fel rhan o Garfan y DU ar gyfer WorldSkills, Lyon 2024.  Cafodd ei gyflawniadau prentisiaeth eu cydnabod hefyd fel cystadleuydd rownd derfynol yng Ngwobrau Prentisiaeth Cenedlaethol Cymru yn 2022.

Yn ogystal enillodd fedal arian am waith asiedydd yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2020/21, efydd am waith asiedydd yn WorldSkills y DU yn 2021, efydd am waith saer yn 2021/222 ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a medal efydd arall am waith asiedydd yn 2022 ar gyfer WorldSkills y DU.

Yn ei fywyd personol, trefnodd Dion a’i chwaer ddigwyddiad codi arian, sef seiclo am 75 o filltiroedd a cherdded am 18 milltir er cof am eu mam, gan godi £17,609 ar gyfer uned cemotherapi Ysbyty Glangwili.

 

Steffan Thomas – Coleg Ceredigion

Enillodd y prentis gwaith asiedydd Steffan Thomas raddau uchel yn ei arholiadau TGAU ond nid oedd yn gallu penderfynu p’un ai i ddilyn llwybr galwedigaethol mewn gwaith saer ac asiedydd neu gymhwyster dylunio graffig.

Gyda phryderon ynghylch beth fyddai’n ei wneud ar ôl y brifysgol, penderfynodd nad hynny oedd y llwybr iddo fe ac fe’i cynghorwyd y gallai ennill gradd o hyd trwy weithio ei ffordd i fyny’r ysgol yrfaol.

Gofynnodd i gwmni asiedydd lleol, sef Steve James Joinery Ltd, am ychydig o brofiad gwaith a rhoddodd hyn y cyfle iddo ddysgu’r gwahaniaeth rhwng gwaith saer ar safle a gwaith asiedydd.

Yn ystod y tair wythnos hyn daeth Steffan i ddeall bod gwell ganddo waith asiedydd i weithio ar safle. Bu’n ddigon ffodus i gael cynnig gwaith gan y cwmni tra’n gwneud Prentisiaeth Sylfaen mewn galwedigaethau coed ac yna symudodd ymlaen, gyda chefnogaeth ei gyflogwr, i brentisiaeth mewn gwaith asiedydd pensaernïol.

Nawr mae’n helpu creu ffenestri, drysau, staerau ac weithiau yn helpu eu gosod ar safle, cydbwysedd gwaith y mae’n ei fwynhau.

Meddai Stephen James o gwmni Stephen James Cyf: “Mae gallu unigryw Steffan fel asiedydd yn ei wneud yn aelod gwerthfawr iawn o’r tîm ac yn ased i’r cwmni. Rydyn ni’n gallu dibynnu arno i gyflawni cyfarwyddiadau gwaith a roddir i safon uchel ac mewn amser, sydd o ganlyniad wedi rhoi hwb i gynhyrchedd.”

Roedd Steffan hefyd yn llysgennad yn y coleg a bu’n helpu siarad â rhieni a darpar fyfyrwyr pan aeth nosweithiau agored ar-lein.

Yn ystod ei astudiaethau, enillodd Steffan fedal aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021, a chafodd ganmoliaeth uchel ar gyfer WorldSkills y DU yn 2021 ac aur mewn gwaith saer yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru yn 2022/23.

Mae’n gobeithio symud ymlaen i gymhwyster HNC mewn rheolaeth a thechnoleg adeiladu tra’n parhau gyda’i gyflogaeth gyda chwmni Steve James Cyf.

Mason Guard – Coleg Sir Gâr

Roedd Mason wedi cael diagnosis o ADHD ac o ganlyniad roedd yn cael amgylchedd yr ystafell ddosbarth yn heriol iawn yn yr ysgol. Oherwydd ei ymddygiad, cafodd ei atgyfeirio i’r Uned CSTLC yng Nghanolfan Addysg Gwenllian.

Fodd bynnag, mae Mason bellach yn rheoli ei ADHD gan ddefnyddio hyfforddiant ac ymarfer. Mae wedi bod yn gwneud Jiu Jitsu ers saith mlynedd ac mae’n dysgu plant pedair i 12-year oed. Yn ei glwb y gwnaeth e gwrdd â Mathew Eynon, un o hyfforddwyr y clwb sy hefyd yn rhedeg Tyre Busters ac fe gynigiodd leoliad gwaith iddo, oherwydd gallai weld potensial Mason.

Dechreuodd Mason ar raglen ymgysylltu Twf Swyddi Cymru (JGW) ac mae wedi symud ymlaen i’r elfen ddatblygu gan weithio tuag at gymhwyster mecaneg ceir lefel un tra ei fod yn parhau i ennill profiad gwaith yn Tyre Busters.

Mae ei gyflogwr a’i diwtoriaid Coleg Sir Gâr yn hapus dros ben gyda gwaith Mason a’i frwdfrydedd am ei rôl waith a’i rôl goleg. Mae e hefyd yn ymgymryd â Sgiliau Hanfodol er mwyn gwella ei lythrennedd a’i rifedd

Mae Mason wedi gwneud gwelliant go iawn ac wedi ennill hyder, aeddfedrwydd a chyfrifoldeb. Mae wedi cwblhau taflenni yn y gwaith ar gyfer taliadau ac wedi delio gyda chwsmeriaid a chydweithwyr.

Roedd y coleg yn gallu gweld y potensial yn Mason unwaith iddo ddarganfod  brwdfrydedd am rywbeth, sef yn ei achos e mecaneg ceir, gan fod hyn yn amlwg yn ei rinweddau arwain wrth ddysgu Jiu Jitsu i blant.

Cam nesaf Mason yw gwneud cais am raglen brentisiaeth ac o asesiad diweddar, mae ganddo’r gallu i gychwyn ar lefel dau, sy’n dangos cynnydd gwirioneddol.

Ellie Louise Sharpe – Coleg Sir Gâr

Dychwelodd Ellie i Gymru ar ôl byw yn Iwerddon ac roedd hi’n gweithio mewn siop adwerthu cyn cofrestru ar gwrs trin gwallt llawn amser yn y coleg gan ei bod yn ystyried gweithio i’w hun fel trinydd gwallt.

Fodd bynnag, cyfaddefodd Ellie ei bod yn cael trafferth wrth fod mewn amgylchedd ystafell ddosbarth yn llawn amser a bod ganddi wybodaeth gyfyngedig o’r sector. Felly roedd hi’n falch iawn i ddysgu ei bod yn gallu newid i raglen ddysgu seiliedig ar waith lle y gallai ddatblygu mwy o’i sgiliau ymarferol mewn lleoliad gwaith.

Cwblhaodd gyfnod byr ar y rhaglen ymgysylltu er mwyn cadarnhau mai ei dewis gyrfaol oedd yr un cywir. Yna cwblhaodd gymhwyster trin gwallt lefel un, ond ar sail un diwrnod yr wythnos, tra’n gweithio yn salon Bella Capelli.

Pan oedd hi ar y rhaglen ddatblygu, enillodd Ellie hyder a sgiliau gwasanaeth cwsmer ardderchog ac roedd ei gwaith bob amser o’r safonau uchaf.

Trosglwyddodd Ellie i salon arall er mwyn ei galluogi i symud ymlaen i gymhwyster lefel dau ac mae hi wedi cwblhau rhaglen ymgysylltu ac elfen ddatblygu’r rhaglen JGW+ yn llwyddiannus.

Mae hi bellach yn cymryd rhan mewn prentisiaeth sylfaen yn Funky’s Hair Salon lle mae hi’n boblogaidd iawn ac yn arddangos ymagwedd drefnus a thaclus o fynd i’r afael â’i gwaith.

Er gwaethaf heriau personol, fe wnaeth Ellie ymateb yn dda i gyngor ac arweiniad gan ei chyflogwyr, ymgynghorwyr hyfforddi a’i theulu. Mae hi’n cyrraedd ei photensial llawn yn y gwaith ac yn ennill cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant.

Dan Blyth – Coleg Sir Gâr

Fe wnaeth y cyn-athro Dan Blyth newid gyrfa, ac mae e bellach yn gweithio i’r tîm Diwylliant a Phrofiad y Gweithlu sydd newydd gael ei ffurfio, o fewn y GIG.

Dewisodd brentisiaeth gan fod ei reolwr wedi awgrymu y dylai ymgymryd ag ychydig o hyfforddiant i ddatblygu ei sgiliau mewn AD. Felly cwblhaodd gymhwyster CIPD lefel pump prifysgol Coleg Sir Gâr mewn adnoddau dynol cymhwysol ar sail ran-amser ac ar hyn o bryd mae wedi symud ymlaen i lefel saith.

Cwblhaodd Dan rai o’i astudiaethau yn ystod y pandemig ond gan ei fod yn gweithio i’r GIG, roedd ei lwyth gwaith yn golygu cyfarwyddo miloedd o gydweithwyr newydd pan oedd Covid-19 yn ei anterth.

Ei rôl nawr yw creu cynnydd cadarnhaol mewn diwylliant sefydliadol sy’n cynnwys llawer o agweddau megis cynyddu ymgysylltiad staff, gwella cyfathrebu a hyrwyddo mwy o amrywiaeth.

Mae e wedi bod yn rym gyriadol ac yn gydweithiwr a werthfawrogir yn fawr ymhlith y gweithlu ehangach gan gynnwys ei gymheiriaid ac uwch arweinwyr. Mae e wedi adeiladu perthnasoedd y gellir ymddiried ynddynt â staff, gyda dull  empathig a chefnogol.

Mae ei gyflogwr yn dweud bod Dan wedi cael effaith anferth ar ddiwylliant sefydliadol gyda chyfraddau canrannau cynyddol mewn nifer o feysydd y mae wedi bod yn eu hysgogi.

Yn ogystal dywedodd fod ei allu i adolygu a dadansoddi heriau diwylliannol wedi bod o werth mawr i’w tîm a bod ei safbwynt a’i syniadau unigryw wedi helpu cefnogi ffyrdd newydd o feddwl.

Mae Dan wedi gweithio hefyd ar hyfforddiant rheoli perfformiad a chydymffurfio, Safon Iechyd Corfforaethol Cymru Iach Ar Waith ac agenda profiad gweithlu’r bwrdd iechyd.

Yn ychwanegol, mae Dan hefyd yn gwirfoddoli i elusen leol fel cyfarwyddwr gan ddarparu strategaethau a chefnogaeth AD.

Profodd newid sylweddol yn ei yrfa drwy’r pandemig, yn dysgu ar-lein a byw ar ei ben ei hun a’i lwyddiant, ei wytnwch a’i agwedd empathig yw’r rheswm pam y cafodd ei enwebu ar gyfer y wobr hon.

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB