Datblygu eich gyrfa mewn cyfrifeg yng Ngholeg Ceredigion

Delwedd o rywun yn cyfrifo biliau ar gyfrifiannell

Mae cwrs Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu yng Ngholeg Ceredigion yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn cyfrifeg neu gyllid.

Pwrpas y cwrs yw cynnig sylfaen ar gyfer y wybodaeth a'r sgiliau cyfrifyddu craidd sydd eu hangen i symud ymlaen naill ai i gyflogaeth neu astudio pellach.

Mae’r cwrs yn agored i’r rheiny sydd yn gweithio a’r rheiny nad ydynt ar hyn o bryd mewn swydd a gallai’r cymhwyster hwn helpu rhywun sydd eisoes yn gweithio mewn rôl gyllid lefel mynediad i symud ymlaen yn eu gyrfa trwy gynnig datblygiad a chydnabyddiaeth ffurfiol iddynt o’u sgiliau.

Gall y sgiliau cyllid, cyfrifeg, busnes a chyfathrebu a ddatblygir yn y Dystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu arwain at gyflogaeth fel gweinyddwr cyfrifon, cynorthwyydd cyfrifon, clerc cyfrifon taladwy, technegydd cyfrifyddu dan hyfforddiant.

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cael ei addysgu gan yr hynod brofiadol, Ruth Elias sydd wedi astudio’r cwrs ei hun yng Ngholeg Ceredigion cyn symud ymlaen i addysgu’r pwnc.  I ddysgu mwy am stori Ruth yna darllenwch fwy yma.

Mae Rhonwen Adams ac Elis Ladd Thomas ill dau yn astudio cwrs Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu ar hyn o bryd ac wedi rhannu eu profiad o astudio yng Ngholeg Ceredigion a sut mae’r cwrs yn eu cefnogi yn eu cyflogaeth.

Rhonwen Adams

 Delwedd o'r myfyriwr Rhonwen Adams

Mae Rhonwen yn gweithio i Lywodraeth Cymru ac wedi gweithio yno ers 13 mlynedd.

Meddai Rhonwen:  “Rwy’n byw yn lleol i’r coleg felly dewisais Goleg Ceredigion er hwylustod mynychu arholiadau a hefyd byddai’n llawer gwell gennyf gefnogi coleg lleol.  Roeddwn hefyd yn meddwl y byddai hyblygrwydd y cwrs yn addas iawn ar fy nghyfer gan y byddwn yn gallu astudio o amgylch fy swydd a chyfrifoldebau eraill.   Rwyf wrth fy modd â'r ffaith nad oes rhaid i mi fynd i'r coleg a gallaf fewngofnodi i Mindful Education i gael mynediad i fy ngwersi ar adegau ar hap trwy gydol y dydd.

“Rwyf wir yn mwynhau fy rôl bresennol fel rhan o dîm cyllid a hoffwn gael dyrchafiad.  Cael cymhwyster cyfrifeg yw'r ffordd yr hoffwn symud ymlaen gyda hyn. Mae Ruth yn hyfryd ac yn barod iawn i helpu.”

Elis Ladd Thomas

Delwedd o'r myfyriwr Elis Ladd Thomas

Mae Elis Ladd Thomas yn cael ei gyflogi gan Gyfrifwyr DMB Davies, yn Aberteifi.

Meddai Elis:  “Dechreuais gyda Chyfrifwyr DMB Davies ar brofiad gwaith ar ôl i mi orffen blwyddyn un ar ddeg, gan i mi golli allan ar brofiad gwaith gyda’r ysgol yn ystod yr achosion o covid.  Ar ôl ychydig wythnosau o brofiad gwaith, dechreuais sylweddoli fy mod yn mwynhau’r gwaith a osodwyd o’m blaen yn fawr ac y gallai hwn fod yn llwybr gyrfa anhygoel, y gallaf gobeithio ei ddatblygu ar gyfer fy nyfodol.

“Mae gallu defnyddio’r hyn rwyf i’n ei ddysgu yn y coleg yn fy rôl gyfrifeg bob dydd wedi bod yn fuddiol, ac i’r gwrthwyneb. Rwy'n ffodus bod fy nghyflogwr yn rhoi digon o gefnogaeth ac anogaeth i mi gyflawni dyletswyddau cyfrifyddu, cysylltu â chleientiaid, a chyfathrebu'n effeithiol â'm cyd-weithwyr.“

Rwy’n gobeithio parhau â’r rhaglen brentisiaeth a symud ymlaen i gwrs AAT Lefel 3 y flwyddyn nesaf.  Yn y pen draw, ar ôl gorffen fy mhrentisiaeth, gobeithio y byddaf yn symud ymlaen i gymwysterau cyfrifyddu pellach - naill ai cwrs cyfrifyddu ACCA neu ACA.”

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB