Enable Accessibility Bar

Noson agored rithwir

Mae Coleg Ceredigion yn barod i groesawu carfan newydd o fyfyrwyr, ond y tro hwn mae pethau'n mynd i fod ychydig yn wahanol.

Mewn ymateb i'r pandemig coronafeirws, mae'r coleg wedi addasu ei nosweithiau agored arferol ac wedi creu nosweithiau agored rhithwir yn eu lle.

Nod y digwyddiad yw helpu pobl i gael mynediad i wybodaeth uniongyrchol am gyfleoedd addysg a hyfforddiant.

Sut mae'n gweithio?

Mae'r noson agored rithwir yn gweithio yn union fel noson agored draddodiadol, lle byddai aelodau'r cyhoedd yn ymweld â'r coleg ac yn dysgu mwy gan diwtoriaid cwrs am gyrsiau amrywiol sy'n cael eu cynnig.

Yr unig wahaniaeth y tro hwn yw y bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar-lein yn hytrach nag wyneb yn wyneb.

Bydd y nosweithiau agored rhithwir yn cynnwys sgyrsiau ar-lein a chyfarfodydd rhithwir gan roi cymaint o wybodaeth â phosibl i gyfranogwyr am gyrsiau, bywyd coleg yn ogystal ag unrhyw ymholiadau eraill megis cyllid a chludiant.

Oherwydd yr amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael, bydd pob diwrnod yn cwmpasu maes cwrs gwahanol. Er enghraifft, cynhelir sesiynau mewn busnes a chwaraeon ddydd Mawrth, gyda sesiynau cyfryngau ac arlwyo yn cael eu cynnal ar y dydd Mercher.

Gan fod pynciau penodol yn cael eu cynnal ar ddiwrnodau gwahanol, cynghorir chi i edrych ar yr amserlen ymlaen llaw gan sicrhau eich bod yn cysylltu o bell gyda'r staff addysgu cywir ar yr adegau cywir, gellir gwneud hyn ar-lein.

Ar gyfer pwy y mae’r noson agored rithwir hon?

Mae'r noson agored rithwir yn gyfle delfrydol i unrhyw un sy'n dymuno astudio yng Ngholeg Ceredigion yn y dyfodol neu sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am gyrsiau penodol sy'n cael eu cynnig.

Mae croeso i bawb, waeth beth fo'u hoedran a'u cymwysterau cyfredol, gan fod y coleg yn cynnig cyrsiau ar lefelau amrywiol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r coleg yn cynnig darpariaeth ddysgu mewn ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol sy'n amrywio o lefel cyn-mynediad i lefel 4.

Yn ogystal, rydym yn cynnig ystod o ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith (gofal a chyfrifyddu yw'r prif feysydd) yn ogystal â chyflwyno darpariaeth ar gyfer y CiTB, Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu.

Hefyd, mae’r coleg yn cyflwyno ychydig bach o ddarpariaeth addysg uwch (hyfforddiant athrawon) a ariennir trwy drefniant breiniol gyda Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

I gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau sy'n cael eu cynnig, ewch i www.ceredigion.ac.uk.

Pryd mae’n digwydd?

Bydd y nosweithiau agored rhithwir yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 9 Mawrth a dydd Mercher 10 Mawrth, rhwng 5pm a 7.30pm.

Sut i gymryd rhan?

I ymuno â'r noson agored rithwir, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymweld â'r wefan.

Yma, fe welwch chi fideos taith gerdded o gwmpas y campws a gwybodaeth am yr holl gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael.

Er mwyn cymryd rhan yn y noson agored rithwir, mae'n hanfodol cofrestru.

Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein ar gyfer y maes pwnc penodol sydd o ddiddordeb, bydd cyfranogwyr yn derbyn ymateb awtomataidd.

Yn agosach at y digwyddiad ei hun, bydd y coleg yn cysylltu â'r cyfranogwyr a gofrestrodd gydag amseroedd i ymuno â'r cyflwyniadau byw a'r sesiwn Holi ac Ateb gyda thiwtoriaid cwrs.

Os oes gennych ymholiadau pellach neu os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth gofrestru, cysylltwch â'r coleg ar 01970 639700 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan!