Enable Accessibility Bar

Coleg yn ennill Marc Gyrfa Cymru

 

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn dathlu llwyddiant y coleg i ennill achrediad Marc Gyrfa Cymru ar draws pob un o’i saith o gampysau.

Mae’r dyfarniad hwn, a gynlluniwyd gan Gyrfa Cymru, yn mynd ati i gydnabod ymrwymiad i welliant parhaus a datblygol mewn ansawdd o fewn addysg ac mae’n bodloni gofynion Llywodraeth Cymru a osodwyd allan yn y fframwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru: Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith.

Mae achrediad yn para am dair blynedd ac mae’r broses yn golygu hunanwerthuso, cynllunio a gweithredu datblygiad ynghyd ag adolygiadau bob tymor yng nghyfarfodydd dilyniant partneriaeth.

Hefyd mae Marc Gyrfa Cymru yn bartneriaeth ar y cyd gyda darparwyr dysgu i gefnogi eu proses ar gyfer deilliannau gwell i’r holl ddysgwyr ac i gydnabod sefydliadau sydd wedi arddangos bod ganddynt weithdrefnau gweithredol ar waith i sicrhau proses barhaus o welliant.

Cynlluniwyd y rhaglen i roi’r sgiliau i bobl ifanc bydd eu hangen arnynt ar gyfer trefnu eu bywyd gwaith, fel bod ganddynt y wybodaeth ddiweddaraf a dealltwriaeth o arferion gwaith i wneud dewisiadau gyrfaol effeithiol.

Meddai Julie-Ann Clifton, cydlynydd gyrfaoedd a byd gwaith gyda Gyrfa Cymru: “Mae ennill marc Gyrfa Cymru yn gyflawniad enfawr ac rwyf wedi cael y pleser o weithio gyda’r ddau goleg yn y broses.

“Hoffwn i gynnig fy llongyfarchiadau i’r staff ar y saith campws am eu gwaith caled, eu brwdfrydedd a’u penderfyniad i ennill yr achrediad hwn.

“Er gwaethaf y cyfnod newidiol rydyn ni’n byw ynddo, maen nhw wedi dangos eu hymrwymiad i gyflwyno Cwricwlwm Gyrfaoedd a Byd Gwaith gwellhaol.”

Ychwanegodd Vanessa Cashmore, cyfarwyddwr profiad dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Rydym wrth ein bodd i gael ennill Marc Gyrfa Cymru fel Gwobr Ansawdd ar gyfer ein gwasanaeth gyrfaoedd yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

“Mae hyn yn gyflawniad cydweithredol ardderchog ac mae’n dangos bod ein dysgwyr yn derbyn darpariaeth yrfaol arloesol. Mae’n dystiolaeth i’r weledigaeth rydyn ni wedi buddsoddi, sef cynhyrchu pobl ddawnus entrepreneuraidd, cyflogadwy, mentrus.”

Ychwanegodd Becky Pask, cydlynydd cyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth yn y ddau goleg. “Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae pawb yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi bod yn weithredol o ran llunio ein rhaglen fenter newydd ‘Byddwch yn Uchelgeisiol'. 

“Mae dysgwyr a staff wedi bod wrthi’n barhaus yn datblygu a cheisio ymgorffori, rhaglen yrfaoedd ardderchog.

“Mae ein rhaglen yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar ein dysgwyr, gan archwilio eu pwrpas, paratoi ac arloesi eu hymagweddau tuag at fyd gwaith a bod yn agored i bosibiliadau newydd.

“Rydyn ni’n awyddus i dyfu’n gyson ac arwain y gad wrth ddarparu gyrfaoedd a chyflogadwyedd ardderchog, cefnogaeth entrepreneuraidd a menter mewn addysg.”