Parchus

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion mae staff a myfyrwyr yn cydweithio i greu cymuned goleg gynhwysol a phleserus lle gall ein myfyrwyr a staff gyflawni eu potensial llawn. 

Mae’r coleg yn cynnwys cymuned amrywiol ac egnïol o staff a myfyrwyr, lle mae unigolion yn cydweithio, cymdeithasu, dysgu a datblygu mewn amgylchedd ysbrydoledig, diogel a chan gefnogi ei gilydd. Rydyn ni’n hyrwyddo awyrgylch o barch y naill at y llall gan ddatblygu amgylchedd dysgu creadigol a chefnogol lle gall myfyrwyr ffynnu.

Parchus

Gofynnwn i bob un ymddwyn mewn modd parchus, a dangos agwedd bositif tuag at ddysgu a gwaith tra’n mynychu’r coleg. Mae’r holl aelodau staff yn gweithredu fel modelau rôl i’r myfyrwyr ac yn cefnogi ymddygiad positif trwy osod safonau a disgwyliadau uchel. 

Mae staff yn cydnabod ymddygiadau positif ac yn eu gwobrwyo gyda chanmoliaeth, gan gefnogi datblygiad hunan-barch a hunanddisgyblaeth myfyrwyr. Hefyd rydyn ni’n disgwyl bod yr holl staff yn herio ymddygiadau negyddol, er mwyn cynnal amgylchedd coleg cadarnhaol a phleserus i ni i gyd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB