Enable Accessibility Bar

Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn destun i Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01554 748171.
Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweld swyddi gwag presennol ar wefan FE Jobs

Gorffennaf 14, 2021

Swyddog Lleoliadau Gofal Plant (gyda chyfrifoldeb penodol dros sgiliau Cymraeg)

in Swyddi

by Super User

Swyddog Lleoliadau Gofal Plant (gyda chyfrifoldeb penodol dros sgiliau Cymraeg)

37 awr yr wythnos
Campysau Aberystwyth ac Aberteifi
Dros dro am flwyddyn
Dyddiad cau: 30/07/2021 am 12 canol dydd

Rydym yn dymuno penodi Swyddog Lleoliadau ar gyfer ein cyrsiau Gofal Plant Lefel 2 a Lefel 3 i weithio’n uniongyrchol gyda dysgwyr Gofal Plant ar draws y campysau yn Aberystwyth ac Aberteifi.  Bydd gan y Swyddog Lleoliadau gyfrifoldeb penodol ychwanegol am ddatblygu sgiliau Cymraeg y dysgwr

Yn dilyn gwiriadau sgiliau dwys cychwynnol gyda phob dysgwr, bydd y swyddog yn cynhyrchu cynllun gweithredu unigol ac yn nodi gwelliannau wedi’u targedu a adolygir ar bob cam asesu yn ystod ymweliadau â lleoliadau. Mae dysgwyr gofal plant yn mynychu amrywiaeth o amgylcheddau lleoliad; ysgolion cynradd a meithrinfeydd, cyfleusterau gofal dydd preifat, gwarchodwyr plant a chlybiau ar ôl ysgol.

Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod dysgwyr yn cael cefnogaeth lwyr o ran eu datblygiad ieithyddol. Mae hon yn ffordd newydd o ystyried y swydd trwy roi lle a strwythur ar gyfer cefnogaeth uniongyrchol i wella sgiliau iaith Cymraeg unigolyn mewn lleoliad gwaith go iawn, a thrwy hynny ysgogi dysgwyr i ddatblygu eu hunain.

Mae’r rôl hon yn fwy arbenigol na rôl aseswr arferol gan mai ef/hi fydd y cyswllt allweddol rhwng cyflogadwyedd y dysgwr yn y dyfodol a’i sgiliau Cymraeg.  Bydd yn llywio datblygiad dysgwyr trwy osod targedau gwella Cymraeg priodol, monitro’r targedau hyn yn ofalus a chyflwyno neu’n trefnu cyflwyno gweithgareddau dysgu addas i sicrhau gwelliant parhaus yn sgiliau iaith y dysgwyr.  

Ein nod yw y bydd pob dysgwr yn cyrraedd B3 o leiaf a byddwn yn gweithio tuag at dros 50% o ddysgwyr sydd â C neu uwch mewn TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf yn cyrraedd cod C1 LLWR yn 2022.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154
Gorffennaf 15, 2021

Darlithydd mewn Peirianeg Fodurol (0.6)

in Swyddi

by Super User

Darlithydd mewn Peirianeg Fodurol (0.6)

22.2 awr yr wythnos
Campws Aberteifi
Parhaol
Dyddiad cau: 02/08/2021 am 12 canol dydd

Mae’r Gyfadran Creadigrwydd a Sgiliau yn bwriadu penodi darlithydd Peirianneg Fodurol blaengar, dynamig, sydd â gweledigaeth ac ysfa i weithio gyda’r tîm presennol i lywio darpariaeth fodurol yng Ngholeg Ceredigion yn y dyfodol.  

Mae’r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i unigolyn rhagweithiol ac arloesol sy'n barod i gyflwyno darpariaeth Beirianneg Fodurol neilltuol i ddysgwyr ar gyrsiau lefel 1 i lefel 3.

Gan fynd i'r afael â'r gwaith o gynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm, byddwch yn paratoi deunyddiau dysgu o safon broffesiynol uchel ac yn gweithio’n hyblyg. Bydd deilydd y swydd yn frwdfrydig, yn rhagweithiol, ac yn uchelgeisiol. 

Mae rhaglenni Modurol yn amrywio o gyrsiau Addysg Bellach ar Lefel 1 i Lefel 3 a phrentisiaethau. Mae'r dysgwyr yn elwa ar ystod eang o weithgareddau allgyrsiol a system cymorth tiwtorial sefydledig

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154
Gorffennaf 15, 2021

Darlithydd mewn Gofal Anifeiliaid (0.4)

in Swyddi

by Super User

Darlithydd mewn Gofal Anifeiliaid (0.4)

14.8 awr yr wythnos
Campws Aberystwyth
Dros dro 1 flwyddyn (i’w adolygu)
Dyddiad cau: 02/08/2021 am 12 Canol dydd

Mae’r Gyfadran Creadigrwydd a Sgiliau yn bwriadu penodi darlithydd gofal anifeiliaid, dynamig, blaengar sydd â gweledigaeth ac ysfa i weithio gyda’r tîm presennol i lywio darpariaeth gofal anifeiliaid yng Ngholeg Ceredigion yn y dyfodol.  

Mae’r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i unigolyn rhagweithiol ac arloesol sy'n barod i gyflwyno darpariaeth gofal anifeiliaid neilltuol i ddysgwyr ar gyrsiau lefel 1 i lefel 3.

Gan fynd i'r afael â'r gwaith o gynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm, byddwch yn paratoi deunyddiau dysgu o safon broffesiynol uchel ac yn gweithio’n hyblyg. Bydd deilydd y swydd yn frwdfrydig, yn rhagweithiol, ac yn uchelgeisiol. 

Mae rhaglenni Gofal Anifeiliaid yn amrywio o gyrsiau Addysg Bellach ar Lefel 1 i Lefel 3. Mae'r dysgwyr yn elwa ar ystod eang o weithgareddau allgyrsiol a system cymorth tiwtorial sefydledig.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154
Gorffennaf 14, 2021

Darlithydd Dwyieithog mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 0.5

in Swyddi

by Super User

Darlithydd Dwyieithog mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 0.5

18.5 awr yr wythnos
Campws Aberystwyth
Dros dro tab 31 Awst 2021
Dyddiad cau: 30/07/2021 am 12 canol dydd

Mae'r swydd hon yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i unigolyn rhagweithiol sydd â gwybodaeth eang am y Gwasanaethau Cyhoeddus a meistrolaeth ragorol ar y Gymraeg i gyflwyno darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn benodol ar gyfer dysgwyr Lefel 2 a 3 sy’n dilyn cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus ar Gampws Aberystwyth. Bydd y darlithydd dwyieithog pwrpasol yn cefnogi dysgwyr i wella eu sgiliau iaith a chynhyrchu gwaith aseiniad ysgrifenedig yn y Gymraeg.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154