Enable Accessibility Bar

Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn destun i Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01554 748171.
Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweld swyddi gwag presennol ar wefan FE Jobs

Hydref 14, 2021

Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr: (DSW L2-5 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda Chymwysterau Sicrhau Ansawdd Mewnol…

in Swyddi

by Super User

Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr: (DSW L2-5 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda Chymwysterau Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA))

37 awr yr wythnos
Campws Aberystwyth
Dyddiad cau: 29/10/2021 am 12 canol dydd

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am unigolyn i ymuno â ni fel Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr ar ein Campws yn Aberystwyth. 

Mae’r ddarpariaeth Dysgu Seiliedig Ar Waith yn ffurfio rhan o’r adran Ymgysylltu â Busnes ac Arloesi (BEI) o fewn ein sefydliad sy’n gweithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill fel rhan o’r consortiwm B-wbl a arweinir gan Goleg Sir Benfro. Yn ogystal, mae amrywiaeth o lwybrau cyllido amgen ar gael i ddysgwyr gan gynnwys cyllid AB a chyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA). Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am asesu addasrwydd darpar ymgeiswyr ar gyfer llwybrau cyllido penodol. 

Rhaid i ddeilydd y swydd ddangos menter, sgiliau trefniadol da a sgiliau rheoli amser cadarn. Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio i lwyth achosion y cytunwyd arno ac fel y cyfryw gofynnir iddo/iddi weithio’n helaeth oddi ar y safle i ateb galwadau’r rôl. Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154
Hydref 13, 2021

Hyfforddwr Gwaith

in Swyddi

by Super User

Hyfforddwr Gwaith

Campws Aberystwyth
37 Awr yr Wythnos
Dyddiad Cau: 29 Hydref 2021 am 12 canol dydd

Hoffech chi helpu eraill ddatblygu sgiliau newydd i ddod o hyd i waith a chefnogi cyflogwyr wrth recriwtio a meithrin eu talent? Os dyma chi, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Mae gan Goleg Ceredigion gyfle cyffrous iawn ar gyfer unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r tîm ar Gampws Aberystwyth fel Hyfforddwr Gwaith. Fel rhan o ffrwd incwm newydd nad yw'n incwm craidd, sef AilGychwyn (ReStart), byddwch yn cefnogi’r coleg wrth iddo feithrin ei berthynas â’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a Chyflogwyr lleol.   Bydd eich gwaith yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar lefelau diweithdra yng Ngheredigion ôl-covid.

Fel rhan o’r rôl, bydd yn ofynnol i chi ymgysylltu â budd-ddeiliaid a chyflogwyr ar bob lefel gan amrywio o ymgeiswyr di-waith i Fusnesau Bach a Chanolig (SME) a sefydliadau mawr yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Bydd gofyn i chi feddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o gefnogi ymgeiswyr di-waith yn ôl i waith, a hynny o ran paratoi ar gyfer y broses ymgeisio a hefyd cefnogi i feithrin hyder a gwytnwch.

Yn gyfnewid am hyn, byddwch yn derbyn 28 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a 5 diwrnod cau ar hyd y flwyddyn. Yn ychwanegol, mae yna gynllun pensiwn ardderchog, parcio ceir yn rhad ac am ddim a mynediad i ddisgowntiau mewn siopau adwerthu.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Sir Gâr
Campws y Graig
Heol Sandy
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 4DN

Swyddi
Ffon : (01554) 748154
Medi 22, 2021

Darlithydd Rhan-amser Achlysurol mewn Gwyddor Iechyd a Gwyddoniaeth Gymhwysol

in Swyddi

by Super User

Darlithydd Rhan-amser Achlysurol mewn Gwyddor Iechyd a Gwyddoniaeth Gymhwysol

Campws Aberystwyth
£18.88 - £22.28 yr awr (Heb gymwysterau)
£24.04 - £34.55 yr awr (Cymwysedig)

Mae'r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i berson rhagweithiol a dyfeisgar fydd yn cyflwyno darpariaeth Gwyddor Iechyd a Gwyddoniaeth Gymhwysol neilltuol i ddysgwyr.

Byddwch yn gallu cyflwyno wyneb yn wyneb ac o bell gan ddefnyddio llwyfannau digidol ar Ddiploma Cymhwysol L3 mewn Gwyddor Feddygol, a Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn Gwyddor Iechyd.

Byddai’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus baratoi, addysgu ac asesu Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Gwyddor Feddygol; Diploma Mynediad i Addysg Uwch Lefel 3 Agored. Bydd y Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Gwyddor Feddygol yn gofyn eich bod yn cyflwyno dwy uned dros ddwy awr yr wythnos, dulliau ymchwil gwyddor feddygol a thechnegau labordy clinigol. Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn cynnwys; Adeiledd yr atom, cysyniadau carbon, cemeg organig, moleciwlau biolegol a chyflwyno tair uned rhifedd wedi’u fframio o fewn cyd-destun gwyddorau iechyd ac ymarfer clinigol.


I gael mwy o wybodaeth, neu os hoffech chi wneud cais am y rôl, e-bostiwch gopi o’ch CV i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154
Hydref 19, 2021

Darlithydd mewn Peirianeg Fodurol (0.6) (2)

in Swyddi

by Super User

Darlithydd mewn Peirianeg Fodurol 0.6

22.2 awr yr wythnos
14 awr addysgu
Campws Aberteifi
Parhaol
Dyddiad cau: 2 Tachwedd 2021 am 12 canol dydd

Mae’r Gyfadran Creadigrwydd a Sgiliau yn bwriadu penodi darlithydd Peirianneg Fodurol blaengar, dynamig, sydd â gweledigaeth ac ysfa i weithio gyda’r tîm presennol i lywio darpariaeth fodurol yng Ngholeg Ceredigion yn y dyfodol.  

Mae’r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i unigolyn rhagweithiol ac arloesol sy'n barod i gyflwyno darpariaeth Beirianneg Fodurol neilltuol i ddysgwyr ar gyrsiau lefel 1 i lefel 3.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Sir Gâr
Campws y Graig
Heol Sandy
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 4DN

Swyddi
Ffon : (01554) 748154