Enable Accessibility Bar

Lefel 2 Cyfryngau Rhyngweithiol Creadigol

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i roi ystod o sgiliau creadigol, ymarferol ac academaidd lefel uchel i chi. Bydd y cwrs yn eich hyfforddi yn y math o ddawn greadigol a fydd yn eich cymryd ar eich camau cyntaf tuag at gyflogaeth o fewn y sector cyfrifiadura creadigol.


Nodweddion y RhaglenGan ddefnyddio caledwedd a meddalwedd safon y diwydiant byddwch yn dysgu’r technegau diweddaraf mewn pynciau creadigol i ymestyn eich sgiliau ac i roi pwyslais galwedigaethol. Yn ogystal, cewch y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau ac ymweliadau ac i wrando ar siaradwyr ac arbenigwyr ymweliadol yn y coleg. Hefyd bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r sgiliau a gaiff eu dysgu ar y cwrs hwn yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu gyrfa ar ochr greadigol y cyfryngau neu dechnoleg gwybodaeth newydd, neu yrfa mewn rheoli’r broses gyfan. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach ar gwrs lefel 3 cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol neu gwrs TGCh, prentisiaeth neu gyflogaeth.  Bydd lefel dilyniant yn dibynnu ar y radd gyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.


Cynnwys y RhaglenCewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau llythrenedd, rhifedd a’ch galluoedd digidol.  Darperir cyfleoedd yn ogystal i wella graddau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg. Mae enghreifftiau o unedau yn y prif gymhwyster yn cynnwys: 

Cyflwyno Cynhyrchion y Cyfryngau a Chynulleidfaoedd 

Nod yr uned hon yw caniatáu i ddysgwyr ddeall sefydliadau’r cyfryngau, sut maen nhw’n gweithio a’r cynhyrchion maen nhw’n eu cynhyrchu.

Byddwch yn dysgu am brosesau cynhyrchu, cynulleidfaoedd targed, dosbarthu a marchnata drwy ddadansoddi cynhyrchion y cyfryngau.

Ffotograffiaeth ar gyfer cynhyrchion y Cyfryngau

Trwy gwblhau’r uned hon byddwch yn deall ffotograffau proffesiynol a ddefnyddir mewn cynhyrchion cyfryngau. Byddwch yn dysgu sut i gynllunio i gymryd ffotograffau ar gyfer cynnyrch cyfryngau penodol, gan gynnwys sut i gymryd a golygu ystod o ffotograffau. Yn ogystal byddwch yn dysgu sut i adolygu’r ffotograffau terfynol a gynhyrchir. 

Cynhyrchion cyfryngau Ffilm a Theledu 

Trwy gwblhau’r uned hon, byddwch yn deall cynhyrchion cyfryngau ffilm a theledu presennol.              Byddwch yn gallu cynllunio ar gyfer cynhyrchu darn dau funud, ar gyfer cynnyrch cyfryngau ffilm neu deledu gwreiddiol.  Byddwch yn ennill peth sgiliau ymarferol trwy gynhyrchu a golygu eich darn eich hun.     

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn derbyn addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Asesu'r RhaglenAsesir yr holl unedau ar y cwrs hwn trwy aseiniadau gwaith cwrs sy’n cael eu hasesu yn y ganolfan a’u cymedroli’n allanol gan OCR. Does dim arholiadau.


Gofynion y RhaglenBydd angen pedwar TGAU arnoch ar raddau A* i D gyda dwy radd C, gydag un naill ai yn y Gymraeg (iaith gyntaf)/Saesneg neu fathemateg.  Neu gwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.